ही साईट 1024 गुणीले 768 किंवा त्याहून अधिक रिझॉल्युशनमध्ये सर्वोत्तमप्रकारे पाहता येईल

 

MahaEduTechNet Web Apps

 

(परत पहिल्या पानाकडे)


 

शिष्यवृत्ती परीक्षांच्या अभ्यासासाठी सीडी-रॉम
(CD for the preparation of scholarship exams)


 


3d cd - Click image to download.

Special Offers and

Added benefits

FOR

*Schools/Teachers*

*Parents*

*Individuals/Tutors*

*Educational-aid suppliers*

*Dealers*

For more Details
CALL : 9272 743 212
or Email -
cyberedutech@gmail.com

   
App 1
App 2
App 3

इ. ४ थी इतिहासासाठी Mind Maps

App 4

इ. ४ थी भूगोलासाठी Mind Maps

App 5

इ. ४ थी सामान्य विज्ञाना साठी Mind Maps: New

App 6

Mind maps for STD 4 History

 1. 4th History-Eng Med- ch-1.pdf
 2. 4th History-Eng Med- ch-2-final.pdf
 3. 4th History-Eng Med- ch-3-newfinal1.pdf
 4. 4th History-Eng Med- ch-4-newfinal.pdf
 5. 4th History-Eng Med- ch-5-newfinal.pdf
 6. 4th History-Eng Med- ch-6-newfinal.pdf
 7. 4th History-Eng Med- ch-7-newfinal.pdf
 8. 4th History-Eng Med- ch-8-newfinal.pdf
 9. 4th History-Eng Med- ch-12-newfinal.pdf
 10. 4th History-Eng Med- ch-13-newfinal1.pdf
 11. 4th History-Eng Med- ch-14-newfinal1.pdf
 12. 4th History-Eng Med- ch-15-newfinal1..pdf
App 7

Mind maps for STD 7 History (Marathi)

 1. scholarship/std7thMar/History/pdf_notes/1.pdf
 2. scholarship/std7thMar/History/pdf_notes/2.pdf
 3. scholarship/std7thMar/History/pdf_notes/3.pdf
 4. scholarship/std7thMar/History/pdf_notes/4.pdf
 5. scholarship/std7thMar/History/pdf_notes/5.pdf
 6. scholarship/std7thMar/History/pdf_notes/6.pdf
 7. scholarship/std7thMar/History/pdf_notes/7.pdf
 8. scholarship/std7thMar/History/pdf_notes/8.pdf
 9. scholarship/std7thMar/History/pdf_notes/9.pdf
 10. scholarship/std7thMar/History/pdf_notes/10.pdf
 11. scholarship/std7thMar/History/pdf_notes/11.pdf
 12. scholarship/std7thMar/History/pdf_notes/12.pdf
 13. scholarship/std7thMar/History/pdf_notes/13.pdf
 14. scholarship/std7thMar/History/pdf_notes/14.pdf
 15. scholarship/std7thMar/History/pdf_notes/15.pdf
 16. scholarship/std7thMar/History/pdf_notes/16.pdf
 17. scholarship/std7thMar/History/pdf_notes/17.pdf
 18. scholarship/std7thMar/History/pdf_notes/18.pdf
 19. scholarship/std7thMar/History/pdf_notes/19.pdf

 

Mind Maps for STD 7 Civics (Marathi)
 1. scholarship/std7thMar/Civics/pdf_notes/1.pdf
 2. scholarship/std7thMar/Civics/pdf_notes/2.pdf
 3. scholarship/std7thMar/Civics/pdf_notes/3.pdf
 4. scholarship/std7thMar/Civics/pdf_notes/4.pdf
 5. scholarship/std7thMar/Civics/pdf_notes/5.pdf
 6. scholarship/std7thMar/Civics/pdf_notes/6.pdf
 7. scholarship/std7thMar/Civics/pdf_notes/7.pdf
 8. scholarship/std7thMar/Civics/pdf_notes/8.pdf
Mind Maps for STD 7 Geography  (Marathi)
 1. scholarship/std7thMar/Geography/pdf_notes/1.pdf
 2. scholarship/std7thMar/Geography/pdf_notes/2.pdf
 3. scholarship/std7thMar/Geography/pdf_notes/5.pdf
 4. scholarship/std7thMar/Geography/pdf_notes/6.pdf
 5. scholarship/std7thMar/Geography/pdf_notes/7.pdf
 6. scholarship/std7thMar/Geography/pdf_notes/8.pdf
 7. scholarship/std7thMar/Geography/pdf_notes/9.pdf
 8. scholarship/std7thMar/Geography/pdf_notes/10.pdf
 9. scholarship/std7thMar/Geography/pdf_notes/11.pdf
 10. scholarship/std7thMar/Geography/pdf_notes/12.pdf
 11. scholarship/std7thMar/Geography/pdf_notes/13.pdf
 12. scholarship/std7thMar/Geography/pdf_notes/14.pdf
 13. scholarship/std7thMar/Geography/pdf_notes/15.pdf
 14. scholarship/std7thMar/Geography/pdf_notes/16.pdf
 15. scholarship/std7thMar/Geography/pdf_notes/17.pdf
 16. scholarship/std7thMar/Geography/pdf_notes/18.pdf
 

संपर्क cyberedutech@gmail.com, Tel - 9272 743 212, 9423 807 307, 02143 255146