ही साईट 1024 गुणीले 768 किंवा त्याहून अधिक रिझॉल्युशनमध्ये सर्वोत्तमप्रकारे पाहता येईल

 

Mental Math Methods

 
 


 


परत पहिल्या पानाकडे (Back to Index)शिष्यवृत्ती परीक्षांच्या अभ्यासासाठी सीडी-रॉम (CD for the preparation of scholarship exams)


 

 

 1. Casting out nines - methods for cross checking your arithmatic operations like addition, subtraction, multiplication and division

 2. Addition/Subtraction methods

 3. Multiplication methods

  1. Multiplying by 5

  2. Multiplying by powers of 10

  3. Multiplying by 9, 99 etc

  4. Multiplying by numbers near 100, 1000

  5. Multiplying by 11

  6. Multiplication - same first digit, second digits add to 10

  7. Multiplication by factorizing rearranging

  8. Multiplying 2 dig numbers

  9. General multiplication (3digits x 2digits, 3digits x 3 digits)

  10. General multiplication (4digits x 2digits, 4digits x 3 digits, 4digits x 4 digits)

 4. Square/Square root methods

 

संपर्क cyberedutech@gmail.com, Tel - 9272 743 212, 9423 807 307, 02143 255146