सराव संच ७.२ (पृ. ४३२)

९)

प्रश्नातील पहिल्या पदाचा घन घेतला तर उत्तर बरोबर येते.

१२)

उत्तर पर्याय २ हवे, ते पर्याय १ दिले आहे.

सराव संच ७.३ (पृ. ४४२)

७)

संपूर्ण गणित चुकीचे आहे.