सराव संच ५.१ (पृ. ३७४)

१९) कमाल तापमानाचे किमान तापमानाशी गुणोत्तर = ३५ : ३० = ७ : ६.