ही साईट 1024 गुणीले 768 किंवा त्याहून अधिक रिझॉल्युशनमध्ये सर्वोत्तमप्रकारे पाहता येईल

 

Past Papers of Scholarship Exam
(with answer keys whereever available)

 

Back to Index


 

 
STD 4 Language :
2003 Eng.pdf 2005 Eng.pdf 2006 Eng.pdf 2007 Eng.pdf 2008 Eng.pdf 2009 Eng.pdf
2011 Eng.pdf 4thLangEng2012.pdf 2013_4th_eng_lang.pdf      

STD

STD 4 ITest :
2003 IT.pdf 2005 IT.pdf 2006 IT.pdf 2007 IT.pdf 2008 IT.pdf 2009 IT.pdf
2011 IT.pdf 4thITEng2012.pdf 2013_4th_eng_IT.pdf      

STD

STD 4 Math :
2003 Maths.pdf 2005 Maths.pdf 2006 Maths.pdf 2007 Maths.pdf 2008 Maths.pdf 2009 Maths.pdf
2011 Maths.pdf 4thMathEng2012.pdf 2013_4th_eng_Math.pdf      


इयत्ता

 

 

इयत्ता ४ थी भाषा

2003 Marathi.pdf 2005 Marathi.pdf 2008 Marathi.pdf 2010 Marathi.pdf 2011 Marathi.pdf
4thMLang2012.pdf 2013_4th_BHASHA..pdf      


इयत्ता ४ थी बु. चाचणी
2003 Buddhimatta.pdf 2005 Buddhimatta.pdf 2008 Buddhimatta.pdf 2010 Buddhimatta.pdf 2011 Buddhimatta.pdf
4thITestM2012.pdf 2013_4th_IT_Mar_.pdf      


इयत्ता ४ थी गणित
2003 Ganit.pdf 2005 Ganit.pdf 2008 Ganit.pdf 2010 Ganit.pdf 2011 Ganit.pdf
4thMMath2012.pdf 2013_4th_mar_math.pdf      

Answer Keys (Year 2012 : MSS1.pdf, MSS2.pdf, MSS3.pdf, MSS4.pdf) (Year 2013 : Fin_Mss_March13.pdf)


STD 7 Language :
2003 Eng.pdf 2005 English.pdf 2008 Eng.pdf 2009 Eng.pdf 2011 English.pdf
7thELang2012.pdf        

STD STD 7 ITest :
2003 IT.pdf 2005 IT.pdf 2008 IT.pdf 2009 IT.pdf 2011 IT.pdf
7thEITest2012.pdf 2013_7theng_IT.pdf      

STD 7 Math :
2003 Maths.pdf 2005 Maths.pdf 2008 Maths.pdf 2009 Maths.pdf 2011 Maths.pdf
7thEMath2012.pdf 2013_7teng_Math.pdf      


इयत्ता ७ वी भाषा

2003 Marathi.pdf 2005 Marathi.pdf 2006 Marathi.pdf 2007 Marathi.pdf 2008 Marathi.pdf
2010 Marathi.pdf 2011Marathi.pdf 7thMLang2012.pdf 2013_7th_Mar_Bhasha.pdf  

इयत्ता ७ वी बु. चाचणी
2003 Buddhimatta.pdf 2005 Buddhimatta.pdf 2006 Buddhimatta.pdf 2007 Buddhimatta.pdf 2008 Buddhimatta.pdf
2010 Buddhimatta.pdf

2011 Buddhimatta.pdf

7thMITest2012.pdf 2013_7th_Mar_IT.pdf

इयत्ता ७ वी गणित
2003 Ganit.pdf 2005 Ganit.pdf 2006 Ganit.pdf 2007 Ganit.pdf 2008 Ganit.pdf
2010 Ganit.pdf 2011 Ganit.pdf 7thMMath2012.pdf 2013_7th_Mar_Math.pdf  

Answer keys (Year 2012 : HSS1.pdf, HSS2.pdf, HSS3.pdf, HSS4.pdf) (Year 2013 : Fin_Hss_March13.pdf)


 

संपर्क cyberedutech@gmail.com