DVD-ROMs for Scholarship Exams


शिष्यवृत्ती परीक्षा  (इ. 5/8) मराठी/इंग्रजी माध्यम मार्गदर्शक सीडी/डिव्हिडि संचाच्या नोंदणीवर आकर्षक सवलत -
रु. १५०० च्या संचावर मोठा "अर्ली बर्ड डिस्काउंट"


Video about the practice tools included in our scholarship CD
(Applicable for 4th/7th, Marathi/English mediulm CDs)

 

 
Video explaining the testing tools included in our scholarship CD
(Applicable for 5th/8th, Marathi/English mediulm CDs)