इयत्ता 10 वी (विज्ञान आणि तंत्रज्ञान)

STD 10 (Science and Technology)